Årsmötesprotokoll 2022

Bild 1

Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll fört vid årsmöte med Skaradjäknarnas  förening,

fredagen den 20 maj 2022 i Skara Stadshus

§  1               Föreningens ordförande Lars-Göran Johansson förklarade årsmötet öppnat

och hälsade de närvarande Skaradjäknarna välkomna.

§  2             Årsmötet befanns behörigt utlyst.

§  3             Till ordförande för årsmötet valdes Lars-Göran Johansson.

§  4             Till sekreterare för årsmötet valdes Agneta Theander.

§  5             Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes   Fabian Appell och Hans Cederbom.

§  6             Dagordningen godkändes.

§  7             Den till årsmötesdeltagarna utdelade verksamhetsberättelsen  kommenterades

av ordföranden och godkändes.

§  8             Clas-Håkan Winroth presenterade årsbokslutet, vilket lades till handlingarna. 

Antalet medlemmar är nu 738 djäknar.

§  9             Revisionsberättelsen upplästes av Bengt Gullstrand. 

  Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 10            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11            Beslut fattades om att behålla medlemsavgiften oförändrad med 200 kr per år

och medlem samt 300 kr per par med gemensam tidning.

§ 12              Styrelsens förslag till budget godkändes med tillägget att avsätta medel

för utbildning av anförare i såväl MV som OP.

§ 13              Håkan Persson, ordförande i valberedningen, presenterade  förslag

till ordförande, styrelse, arkivman och revisorer.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 

                      a) Till ordförande för kommande verksamhetsår omvaldes            

  Lars-Göran Johansson.

                      b) Styrelse:

5 ledamöter från Skara: Barbro Dahlgren, Clas-Håkan Winroth och Sven-Olof Ask (omval)

samt Fabian Appell och Axel Grahn, nyval

2 ledamöter från Göteborg: Anita Heyman och Agneta Theander (omval).

1 ledamot från Stockholm/Uppsala: Karl-Johan Kjellander(omval).  

c) Till arkivman omvaldes Sven-Olof Ask.

d) Till revisorer valdes Bengt Gullstrand (omval) och Anders Wellner (nyval)

med Matilda Munck som omvald suppleant.                    

§ 14              Till ledamöter i valberedningen omvaldes Håkan Persson, Skara, 

Peter Ploman, Göteborg, samt Magnus Kjellander, Stockholm/Uppsala.

Håkan Persson valdes till sammankallande.

§ 15              Styrelsen hade inte mottagit några motioner.

§16               Ordföranden presenterade styrelsens planer på att börja placera

om föreningens tillgångar till fonder som kan ge en bättre avkastning.

§ 17              Tack framfördes att föreningen ordnat rabatt på hotellets rum i samband med Djäknedagen.

§ 18              Ordföranden avtackade Ann Wiking Ståhl som avgick efter många års

utmärkt arbete med tidningen ”Skaradjäknen”

samt i styrelsen som representant för Skara.

§ 19              Årsmötet avslutades, varefter Johan Hjertén höll ett uppskattat

föredrag om Skaradjäknen Per Dubb (1750-1834) som bl.a. grundade Sahlgrenska sjukhuset med hjälp av Niklas Sahlgrens donation.

Göteborg dag som ovan

Agneta Theander                                          Lars-Göran Johansson

Sekreterare                                                    Ordförande

Justeras

Fabian Appell                                                 Hans Cederbom

Justeringsperson                                 Justeringsperson

Årsmötesprotokoll 2021 Skara

Protokoll fört vid digitalt årsmöte med Skaradjäknarnas förening
genomfört under tiden 29 maj– 12 juni 2021.

styrelsen för Skaradjäknarnas Förening att
genomföra det senarelagda årsmötet för år 2020 i form av
ett digitalt årsmöte.
Styrelsen har framlagt en förkortad och modifierad
dagordning, som avviker från den stadgeenliga, på
föreningens hemsida. Där kunde under röstningsperioden
29 maj – 12 juni 2021 röster avges för varje punkt på
dagordningen.
§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Anders Jonsson.
§ 3 Till skrivare för årsmötet valdes Göran Nyman.
§ 4 Till justeringspersoner valdes Ann Wiking och Gunnar
Olsson.
§ 5 Årsmötet befanns behörigt utlyst.
§ 6 Den modifierade dagordningen godkändes.
§ 7 Årsmötesdeltagarna kunde ta del av verksamhetsberättelsen för år 2020.
§ 8 Årsmötesdeltagarna kunde ta del av kassabevararens
rapport för år 2020.
§ 9 Årsmötesdeltagarna kunde ta del av revisionsberättelsen.
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
§ 11 Framlagt budgetförslag för år 2021 godkändes.
§ 12 Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Lars- Göran Johansson (nyval).
§ 13 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att styrelsen under år 2021 får följande sammansättning:
4 ledamöter från Skara: Barbro Dahlgren, Ann Wiking
och Clas-Håkan Winroth och Sven-Olof Ask (nyval)
2 ledamöter från Göteborg: Agneta Theander och Anita
Heyman (nyval)
2 ledamöter från Stockholm-Uppsala: Karl-Johan
Kjellander och Vakant
§ 16 Till revisorer valdes Bengt Gullstrand (nyval) och Marika
Grönlund Nystedt (nyval) med Mathilda Munck som
suppleant
§ 17 Till ledamöter i valberedningen omvaldes Håkan Persson
medan en plats är vakant. Som ledamot från
Göteborgsavdelningen omvaldes Peter Ploman. Från
Stockholmsavdelningen saknas förslag.
§ 18 Styrelsens yttrande över en motion från Peter Reivall
beträffande arkivering av årsredovisningar och
revisionsberättelser godtogs.
§ 19 I det digitala årsmötet avgav 48 medlemmar giltiga röster
varvid alla 48 svarade ja på fem av de tio punkterna och 3
svarade nej eller avstod på en av de tio punkterna och 2
svarade nej/avstod på två av de tio punkterna.

§ 1 Med anledning av det rådande pandemiläget med covid-19 beslutade

Göteborg dag som ovan

Göran Nyman Anders Jonsson
Skrivare Ordförande


Justeras
Ann Wiking Gunnar Olsson
Justeringsman Justeringsman