Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2021 Skara

Protokoll fört vid digitalt årsmöte med Skaradjäknarnas förening
genomfört under tiden 29 maj– 12 juni 2021.

§ 1 Med anledning av det rådande pandemiläget med covid-19 beslutade styrelsen för Skaradjäknarnas Förening att
genomföra det senarelagda årsmötet för år 2020 i form av
ett digitalt årsmöte.
Styrelsen har framlagt en förkortad och modifierad
dagordning, som avviker från den stadgeenliga, på
föreningens hemsida. Där kunde under röstningsperioden
29 maj – 12 juni 2021 röster avges för varje punkt på
dagordningen.
§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Anders Jonsson.
§ 3 Till skrivare för årsmötet valdes Göran Nyman.
§ 4 Till justeringspersoner valdes Ann Wiking och Gunnar
Olsson.
§ 5 Årsmötet befanns behörigt utlyst.
§ 6 Den modifierade dagordningen godkändes.
§ 7 Årsmötesdeltagarna kunde ta del av verksamhetsberättelsen för år 2020.
§ 8 Årsmötesdeltagarna kunde ta del av kassabevararens
rapport för år 2020.
§ 9 Årsmötesdeltagarna kunde ta del av revisionsberättelsen.
§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
§ 11 Framlagt budgetförslag för år 2021 godkändes.
§ 12 Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Lars- Göran Johansson (nyval).
§ 13 Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att styrelsen under år 2021 får följande sammansättning:
4 ledamöter från Skara: Barbro Dahlgren, Ann Wiking
och Clas-Håkan Winroth och Sven-Olof Ask (nyval)
2 ledamöter från Göteborg: Agneta Theander och Anita
Heyman (nyval)
2 ledamöter från Stockholm-Uppsala: Karl-Johan
Kjellander och Vakant
§ 16 Till revisorer valdes Bengt Gullstrand (nyval) och Marika
Grönlund Nystedt (nyval) med Mathilda Munck som
suppleant
§ 17 Till ledamöter i valberedningen omvaldes Håkan Persson
medan en plats är vakant. Som ledamot från
Göteborgsavdelningen omvaldes Peter Ploman. Från
Stockholmsavdelningen saknas förslag.
§ 18 Styrelsens yttrande över en motion från Peter Reivall
beträffande arkivering av årsredovisningar och
revisionsberättelser godtogs.
§ 19 I det digitala årsmötet avgav 48 medlemmar giltiga röster
varvid alla 48 svarade ja på fem av de tio punkterna och 3
svarade nej eller avstod på en av de tio punkterna och 2
svarade nej/avstod på två av de tio punkterna.

Göteborg dag som ovan

Göran Nyman Anders Jonsson
Skrivare Ordförande


Justeras
Ann Wiking Gunnar Olsson
Justeringsman Justeringsman