Årsmöteshandlingar

Skaradjäknarnas förenings verksamhetsberättelse år 2021

Styrelsens sammansättning:

Fram till 2021-06-15: Anders Jonsson (ordf.) Gunnar Wilsson (kassör) Göran Nyman (sekreterare) Ann Wiking Ståhl, Claes-Håkan Winroth, Agneta Theander, Karl-Johan Kjellander, Lars-Göran Johansson Från och med 2021-06-15: Lars-Göran Johansson (ordf.) Agneta Theander (sekreterare), Claes-Håkan Winroth (kassör), Sven-Olof Ask (arkivarie, ansvarig för medlemsregistret) Anita Heyman (ansvarig hemsidan), Ann Wiking Ståhl (redaktör för Skaradjäknen) Barbro Dalgren, Karl-Johan Kjellander.

Pandemin innebar att i stort sett ingen verksamhet kunde bedrivas fram till hösten 2021. Årsmötet för 2019 hölls digitalt vid årskiftet 2020-21 och årsmötet för 2020 hölls digitalt i juni 2021.

Under året har styrelsen haft 9 sammanträden, 14/2, 14/3,18/4, 9/5, 24/5, 17/6, 29/8 17/9, 6/11. Under första halvåret genomfördes samtliga möten antingen som telefongruppsamtal eller digitalt via zoom. Från augusti – 21 hade smittspridningen minskat så vi kunde ha fysiska möten i Skara under ht 2021.

Denna osedvanliga mötesaktivitet hade flera orsaker.

  • Den första var att föreningens kassör Kristina Björkegren hastigt avled i november 2020. Vi var sedan utan kassör fram till i februari då Gunnar Wilsson åtog sig uppdraget. Denna diskontinuitet i kassaförvaltningen ledde till problem i bokföringen, som krävde uppmärksamhet och återkommande kontakter med revisorerna.
  • Den andra orsaken var svårigheterna att planera för djäknedagen 2021 pga av den pågående pandemin. Vi hoppades i det längsta att kunna genomföra djäknedag som vanligt i slutet av maj, men vi hade en reservdag i september och på sammanträdet den 14 mars insåg styrelsen att djäknedagen var tvungen att uppskjutas till den 18/9.
  • Den tredje orsaken var att årsmötet inte heller kunde arrangeras fysiskt, så planeringen inriktades på att ha ett digitalt årsmöte i juni 2021, vilket också genomfördes med 48 deltagande medlemmar. Planeringen för detta krävde åtskilligt arbete från styrelsens sida.

Styrelsen avtackade tre avgångna styrelseledamöter, Gunnar Olsson, Göran Nyman och Anders Jonsson med en visning av veterinärmuseeet under ledning av professor em. Göran Jönsson och efterföljande middag den 17/9.

En något annorlunda djäknedag genomfördes den 18 september, med middag på Jula Hotell, underhållning av Five Teddys och en förstärkt MV. Vissa restriktioner gällde och dans var inte tillåtet. Trots detta kom 68 djäknar till jubileet och styrelsen har fått många meddelanden från deltagande djäknar där de uttryckt sin belåtenhet med arrangemangen.

I slutet av 2021 gick pandemin in i en mindre dramatisk fas samtidigt som vaccinationstäckningen ökade även i yngre åldersgrupper. Styrelsens arbete under de sista månaderna av 2021 och hittills under 2022 har präglats av att återstarta bl a föreningens mötesverksamheter, planering av årsmöte 20 maj och Djäknedagen 21 maj i Skara.

På styrelsens vägnar Upplands Väsby i april 2022

Lars-Göran Johansson Ordförande

Balansräkning

Från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.

TILLGÅNGAR

Uniformer                                                                                                        88 038:

Fondandelar                                                                                                  784 050:-

Transaktionskonto                                                                                       133 093:-

Medlemskonto                                                                                               53 500:-

Eventkonto                                                                                                          689:-                      1 059 370:-

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Ständig medlem                                                                                           19 080:-

Skuld till skaraavdelningen                                                                          9 908:-

”                                                                                                                         7 042:-

Årets vinst                                                                                                    359 000:-

Eget kapital                                                                                                  664 340:-                     1 059 370

                                                  

SKARADJÄKNARNAS HUVUDAVDELNING

FRÅN OCH MED DEN 15 JUN I 2021 TILL OCH MED DEN 31 DECEMBER 2021

Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavgifter                                                                              120 000:-

Från Skaraavdelningen                                                                   100 000:-

Kontanter                                                                                         149 000:-

Uniformer                                                                                         101 000:-              470 000:-

Utgifter

Tidning                                                                                                52 000:-

Från Skarakontot                                                                              7 000:-

Styrelsen                                                                                              4 000:-

Websolution                                                                                       11 000:-

Stipendier                                                                                             8 000:-

Gåva Skaramissalet                                                                             8 000:-

Avskrivning uniformer                                                                    13 000:-

Diverse                                                                                                   8 000:-

Årets vinst                                                                                       359 000:-            470 000:-                                                                                                                 

Revisionsberättelse för Skaradjäknarnas förening

                             

Undertecknade valda revisorer för Skaradjäknarnas förening, 802003-0162, får härmed avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Det antecknas först att vår revision  omfattar den tid nuvarande kassabevararen tillträtt.

Vi har granskat räkenskaperna för denna tid och finner att dessa stämmer med befintliga verifikationer och saldobevis.

Vi har också kontrollerat ingående balans med  utgående balans och funnit att några medel ej försvunnit från föreningen.

Vi tillstyrker därför att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Skara den 4 maj 2022.

Bengt Gullstrand                                                                    Marika Nystedt