Stadgar

Stadgar för Skaradjäknarnas förening

§ 1. Ändamål

Ändamålet med Skaradjäknarnas förening, nedan kallad Föreningen, är att hos Skaradjäknar bevara och stärka känslan av samhörighet med och intresse för den gemensamma skolan, Katedralskolan i Skara/Skara högre allmänna läroverk eller andra gymnasieskolor i Skara.

Föreningens ändamål är dessutom att genom sällskaplig samvaro dela minnen och ta del av nyheter från bygden och från skolan. För detta ändamål skall föreningen samla och förmedla upplysningar och publikationer rörande skolan, dess lärare och elever samt anordna sammankomster och föredrag.

Föreningens ändamål är också att verka till förmån för skolan och dess elever, främst med avseende på skolans traditioner och musikskatt, men också genom att dela ut stipendier och genom att medlemmar i föreningen på olika sätt stödjer yngre skaradjäknar.

Föreningen skall aktivt delta i samarbetet med skolan och Skara kommun vad gäller bevarandet av skolans traditioner och historia.

§ 2. Firma och säte

Föreningens firma är ”Skaradjäknarnas förening” och föreningen har sitt säte i Skara. 

§ 3. Medlemskap                             

Medlem kan den bli som varit elev eller lärare vid Katedralskolan / Skara högre allmänna läroverk, andra gymnasieskolor i Skara eller visat särskilt intresse för föreningen och vill stödja föreningens verksamhet. Ansökan om medlemskap lämnas till föreningens kassabevarare eller på föreningens hemsida med angivande av den lokalavdelning man eventuellt vill tillhöra. 

Styrelsen kan utse hedersledamot i föreningen.

§ 4. Medlemsavgift

Varje medlem skall betala en årsavgift som fastställs av Föreningens ordinarie årsmöte. Medlemmar med samma adress betalar reducerad årsavgift.

§ 5. Årsmöte                          

Årsmöte skall hållas under första halvåret. Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen eller revisorerna. Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöten skall ske minst 30 dagar före mötet. Vid omröstning skall röstlängd upprättas. Varje närvarande medlem har vid mötet en röst. Rösträtten är personlig och röstning kan ej ske genom ombud. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.  

Vid årsmötet skall följande ärenden finnas med på dagordningen:

 • Årsmötets öppnande.
 • Årsmötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande för årsmötet.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
 • Godkännande av dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
 • Föredragning av kassabevararens årsbokslut.
 • Revisorernas berättelse.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget.
 • Val av ordförande boende i Skaratrakten jämte minst åtta övriga ledamöter. Alla lokalavdelningar skall vara representerade i styrelsen.      
 • Val av arkivarie
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • Val av valberedning bestående av två personer från föreningens medlemmar boende i Skaratrakten varav en sammankallande och en person från respektive lokalavdelning.
 • Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 • Övriga frågor.
 • Årsmötets avslutning. 

Valen avser tiden till nästkommande årsmöte.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisorer. 

Eventuella motioner från lokalavdelning eller enskild medlem skall ha inkommit till föreningens styrelse senast 21 dagar före årsmöte. 

Vid extra medlemsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.               

Följande handlingar skall finnas tillgängliga vid ordinarie årsmöte:

 • Verksamhetsberättelse
 • Årsbokslut
 • Revisionsberättelse
 • Utgifts- och inkomstbudget
 • Eventuella motioner

§ 6. Styrelsen

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, skrivare, kassabevarare och IT-ansvarig.

Styrelsen skall sammanträda minst 2 gånger under verksamhetsåret.

Styrelsen kan utse arbetsutskott som sammankallas vid behov.

§ 7. Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsför, då minst fem ledamöter deltar i beslutet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.        

§ 8. Valberedning

Valberedningen skall föreslå de funktionärer som skall väljas på årsmötet. Förslagen skall ta hänsyn till de olika kompetenser som är nödvändiga för en väl fungerande styrelse.

§ 9. Förvaltning

Föreningens angelägenheter handläggs dels vid föreningens möten, dels av dess styrelse. Föreningen, genom dess styrelse, förvaltar och beslutar om föreningens finansiella tillgångar och fonder. Förvaltning av vissa fonder med särskild anknytning till viss lokalavdelning handhas av denna avdelning.

§ 10. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassabevararen i förening. Ordföranden och kassabevararen disponerar över föreningens medel på bankkonton enligt av styrelsen fastställda ramar, samt har tillgång till inloggningsuppgifter till internetbanken. Styrelsen beslutar om placeringspolicy gällande föreningens medel och dess handhavande        

§ 11. Räkenskapsår

Räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisorer senast den 15 mars.  Revisorerna skall senast den 15 april avge sin revisionsberättelse. 

§ 12. Sammankallande av styrelsen

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vid dennes förfall av vice ordföranden. Då minst fem ledamöter så begär skall styrelsen sammankallas. 

§ 13 Lokalavdelning

Medlemmar kan med föreningens godkännande sammansluta sig till lokalavdelningar. Lokalavdelningen utser inom sig styrelse och antar egna stadgar, som skall godkännas av föreningens styrelse.          

Lokalavdelning erhåller en årlig penningsumma från föreningen. Summans storlek bestäms av styrelsen och redovisas som separat post i den för årsmötet framlagda budgeten.

Lokalavdelning kan erhålla ett särskilt bidrag från föreningen till kostnader för arrangemang och åtaganden som gynnar föreningens ändamål.

§ 14. Medlemsmatrikel

Föreningen ansvarar för registerhållning av föreningens samtliga medlemmar. Föreningen ansvarar för att medlemsregistret kontinuerligt uppdateras.

§ 15. Djäknedagen

Föreningen ansvarar för planering och genomförande av Djäknedagen.

§ 16. Djäknestallet

Föreningen förvaltar de lokaler som disponeras i Djäknestallet i Skara.

§ 17. Tidningen ”Skaradjäknen”

Föreningen ansvarar för tidningen Skaradjäknens utgivning. 

§ 18. Musikens Vänner (MV), Dubbelkvartetten (DQ) och Octo Puellae (OP).

Föreningen äger MV:s, DQ:s och OP:s uniformer, dräkter och mössor, tillhandahåller dessa till sångarna samt stödjer på annat sätt MV, DQ och OP.

§ 19. Samarbete

Föreningen kan efter överenskommelse med lokalavdelning samarbeta och fördela ansvaret för lämpliga åtaganden.  

§ 20. Hemsida

Föreningen ansvarar för att utveckla och kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida. 

§ 21. Arkiv

Föreningen förvaltar de av föreningens handlingar och föremål som är av gemensamt intresse.

§ 22. Stadgeändring

För beslut om ändring av dessa stadgar eller för beslut om föreningens upplösning krävs att beslutet fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Meddelande om att dylikt ärende skall tas upp till behandling, skall delges medlemmarna minst 14 dagar före båda mötena. Det krävs i dessa fall också att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna är eniga om beslutet.

§23. Föreningens upphörande

Upphör föreningen genom upplösning eller av annan anledning med sin verksamhet, skall föreningens tillgångar  användas till ändamål som det sista föreningsmötet beslutar.

2017-05-25