Stadgar

§ 1. Ändamål
Skaradjäknarnas förenings ändamål är att hos skaradjäknar bevara och stärka känslan av samhörighet med och intresse för den gemensamma skolan, Skara högre allmänna läroverk, numera Katedralskolan i Skara, och att genom sällskaplig samvaro uppliva minnen från bygden och från kamratskapet i skolan För detta ändamål skall föreningen samla upplysningar och publikationer rörande skolan, dess lärare och elever, anordna föredrag inom föreningen, i tryck utge tidningen "Skaradjäknen" samt uppsatser och bidrag till Skaras och skolans historia samt genom anslag och på annat sätt verka till förmån för skolan och dess elever.

 § 2. Firma och säte
 Föreningen använder benämningen "Skaradjäknarnas förening" som har sin firma och sitt säte i Stockholm.

§ 3. Medlemskap
Medlem kan den bli som varit elev vid läroverket eller Katedralskolan. Förutvarande och tjänstgörande lärare vid läroverket eller Katedralskolan kan vara medlemmar i föreningen. Ansökan om medlemskap lämnas till föreningens kassabevarare eller till kassabevararen i den avdelning man önskar tillhöra eller på föreningens hemsida. Styrelsen kan dessutom till hedersledamot i föreningen kalla den som visat särskilt intresse för föreningens ändamål. Hedersledamot behöver inte betala årsavgift.

§ 4. Medlemsavgift
Varje medlem erlägger en årsavgift, vars lägsta belopp fastställs av föreningen. Avdelning kan dock besluta om högre medlemsavgift. Varje medlem erhåller utan ytterligare kostnad tidningen "Skaradjäknen". Makar/sambor med gemensam tidning betalar reducerad årsavgift.

§ 5. Årsmöte
 Årsmöte hålls under första halvåret. Extra möte utlyses av styrelsen. Varje närvarande medlem har vid mötet en röst. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma;
1. Föredragning av kassabevararens kassarapport samt revisorernas berättelse.
2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Val av ordförande jämte åtta ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
4. Val av arkivman.
5. Val av två revisorer och en suppleant.
6. Val av valberedning, varav en sammankallande.
Valen avser tiden till nästkommande årsmöte.
Eventuella motioner från lokalavdelning eller enskild medlem skall ha inkommit till föreningens styrelse senast tre veckor före årsmöte.

§ 6. Styrelsen
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, skrivare och kassabevarare Utöver ordförande består styrelsen av två ordinarie ledamöter och en suppleant från varje avdelning.

§ 7. Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter deltar i beslutet. Vid beslut inträder suppleant endast vid förfall för ordinarie ledamot från den egna avdelningen. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 8. Valberedning
Valberedningen, bestående av en representant från varje avdelning, ska med utgångspunkt i avdelningarnas nomineringar föreslå de funktionärer som ska väljas på årsmötet.

§ 9. Förvaltning.
Föreningens angelägenheter handläggs dels vid föreningens möten, dels av dess styrelse. Föreningen, genom dess styrelse, förvaltar och beslutar om samtliga fonder som ägs av Skaradjäknarnas förening. Förvaltning av vissa fonder med särskild anknytning till viss avdelning handhas av denna avdelning.

§ 10. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassabevararen i förening. Ordföranden och kassabevararen disponerar över föreningens medel enligt av styrelsen fastställda ramar på bank och plusgiro. Styrelsen beslutar om placeringspolicy gällande föreningens medel och dess handhavande. Likaså äger firmatecknarna var för sig tillträde till föreningens bankfack.

§ 11. Räkenskapsår
Räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december.

§ 12. Sammankallande av styrelsen
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. Då minst fem ledamöter så begär skall styrelsen sammankallas.

§ 13 Lokalavdelning
Medlemmar kan med föreningens medverkan sammansluta sig till lokalavdelningar. Lokalavdelningen utser inom sig styrelse och får anta egna stadgar som skall godkännas av föreningens styrelse.

För sin verksamhet får lokalavdelningarna tillsammans disponera över 40% av årets influtna medlemsavgifter. Avgiftsandelarna fördelas vid minst två redovisningstillfällen, den sista mars och den sista november och eventuellt vid ytterligare tillfälle. Vid den förstnämnda redovisningen fördelas ett belopp på kr 5000 till varje avdelning, vid den senare fördelas resten av de 40% i proportion till inbetalda avgifter från den egna avdelningens medlemmar.

Dessutom kan lokalavdelning efter prövning erhålla bidrag till kostnader för särskilda arrangemang.

§ 14. Djäknedagen
Föreningen ansvarar för planering och genomförande av Djäknedagen.

§ 15. Djäknestallet
Föreningen förvaltar sina lokaler i Djäknestallet i Skara.

§ 16. Tidningen "Skaradjäknen"
Föreningen ansvarar för utgivning och distribution av tidningen "Skaradjäknen".

§ 17. Medlemsmatrikel
Föreningen ansvarar för och bekostar registerhållning av föreningens samtliga medlemmar. Föreningen ansvarar vidare för att medlemsmatrikel regelbundet utges.

§ 18. Uniformer
Föreningen ansvarar för de uniformer och mössor man äger.

§ 19. Arkiv
Föreningen förvaltar de av föreningens handlingar etc. som är av gemensamt intresse.

§ 20. Stadgeändring m.m.
För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning erfordras, att beslutet fattas på två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie, att meddelande om att dylikt ärende skall förekomma till behandling delgivits medlemmarna minst tio dagar före båda mötena samt att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna är eniga om beslutet.

Upphör föreningen genom upplösning eller av annan anledning med sin verksamhet, skall föreningens tillgångar överlämnas till Katedralskolan för att bilda en fond, vars avkastning användes för ändamål som det sista föreningsmötet bestämmer. Föreligger icke sådant beslut, avgör Katedralskolans lärarkollegium hur medlen skall användas.